خانه / معرفی سازمان

معرفی سازمان

 

1- دستيابي به شناخت جامع ،متوازن و عميق ازگستره جغرافيائي وتاريخي حضور ونفوذ فرهنگ وتمدن ايراني- اسلامي درحوزه ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)وهنرهاي سنتي.

2- معرفي فرهنگ وتمدن غني و ظرفيتهاي فرهنگي،تاريخي و طبيعي كشور و بهره گيري از مزيتها و ظرفيتهاي آن براي تثبيت و ارتقاء جايگاه تمدن ايران در جهان.

3- تعامل هدفمند وسازنده بين المللي با تاكيد بر كشورهاي اسلامي دربخش ميراث فرهنگي ، طبيعي ، صنايع دستي وگردشگري.

4- توسعه نظام مديريتي–حقوقي يكپارچه،كارآمد ومتكي بر مشاركت جامعه ذينفعان دربخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)، طبيعي صنايع دستي وگردشگري متكي براصول اخلاقي، ارزشهاي ملي- اسلامي و منطبق برمعيارهاي علمي ، فني ومقتضيات جغرافيائي، تاريخي وفرهنگي كشور.

5- تقويت و تعميق رابطه جامعه با مواريث و دارائيهاي طبيعي و فرهنگي و ارتقا آگاهيهاي عمومي براي افزايش سرمايه اجتماعي بخش ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس) ،طبيعي و صنايع دستي وگردشگري.

6- توسعه ظرفيتها وارتقاء قابليتهاي موجود درزمينه هاي ميراث فرهنگي (ملموس وغيرملموس)، طبيعي، هنرودانش سنتي و فناوري بومي، صنايع دستي وگردشگري.

7- توسعه ظرفيت منابع انساني دانش پايه ، ماهرومسئوليت پذيردربخش دولتي وغيردولتي،خصوصي وجوامع محلي.

8- ايجاد نظام اقتصادي كارآمد، رقابت پذير، باثبات ،متوازن ،رشد مستمرو پرشتاب بر پايه مزيتهاي نسبي فرهنگي وطبيعي كشور با مشاركت بخش غيردولتي و بخش خصوصي داخلي وخارجي.

9- توسعه نظام فراگير وكارآمد توليد وتوزيع صنايع دستي درسطح ملي وبين المللي.

10- شناخت، پژوهش ومستندسازي– معرفي ، آموزش وترويج- حفاظت ، احيا و بهره برداري خردمندانه ازميراث فرهنگي (ملموس و غيرملموس)، طبيعي ، هنرهاي سنتي و صنايع دستي كشور.

11- اهتمام ملي و تقويت حس مسئوليت عمومي و جلب مشاركت همگاني درحمايت و صيانت ، حفاظت ، احيا و بهره برداري خردمندانه ازميراث فرهنگي، طبيعي، تنوع فرهنگي، تنوع منظر و زيستي كشور.

12- دستيابي به جايگاه واقعي كشور بعنوان يكي از قطبهاي گردشگري جهاني از طريق توسعه كمي و كيفي گردشگري ملي، تنوع محصول و تطابق بازار با آن، ارتقاء كيفيت و استاندارد سازي خدمات گردشگري و تسهيل سفر

به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی و مطالعه وتحقیق در آثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور وحمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه با برخورداری از توان و اطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوه و بالفعل نیروی انسانی کارا . آزمایشگاه ها . ولوازم کتابخانه وسایر وسایل پژوهشی موجود سازمان میراث وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی که در این اساسنامه به اختصار پژوهشگاه نامیده می شود براساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی تبدیل و امور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد .

هدف : انجام پژوهش به منظور حفظ واحیا وحل مسائل ومشکلات ووتنگناهای میراث فرهنگی کشور و سایر اهداف مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی .

وظائف :

1- انجام طرح های پژوهشی بنیادی .کاربردی وتوسعه ای در زمینه های مربوط

2- انجام خدمات مشاوره علمی وفنی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر

3- بررسی وشناسایی نیازهای گوناگون برنامه های تحقیقاتی مورد نظر در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی وبهره گیری مطلوب از امکانات موجود

4- انجام فعالیتهای ضروری در جهت بکار گیری نتایج تحقیقات

5- فراهم آوردن امکانات لازم ومتناسب با برنامه ها وطرحهای تحقیقاتی مربوط

6- بررسی وشناسایی ورفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی خدماتی واجرایی

7- ایجاد ارتباط فعال وسازنده با سایر موسسات وجوامع علمی وپژوهشی داخل وخارج از کشور

8- سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل وقانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی